Práva rodičov

Rodič má právo na …

• poskytnutie bezplatného vzdelávania v štátnych
školách, v iných ako štátnych za úhradu
• vzdelávanie svojho dieťaťa bez diskriminácie
• informácie o škole ako je koncepčný zámer rozvoja
školy /varianty, projekty, počty žiakov v triedach,
materiálno-technické vybavenie, správu o
výchovno-vzdelávacej činnosti za predchádzajúci
školský rok/
• prijatie svojho dieťaťa do základnej školy aj mimo školského obvodu,
v ktorom má trvalé bydlisko so súhlasom riaditeľa školy
• integrovanie svojho dieťaťa a teda individuálny prístup vo výchove
a vzdelávaní
• odklad začiatku povinnej školskej dochádzky svojho dieťaťa o jeden
školský rok
• povolenie pre svoje dieťa plniť povinnú školskú dochádzku mimo územia
Slovenskej republiky
• požiadať o komisionálne preskúšanie svojho dieťaťa, ak má pochybnosti
o správnosti klasifikácie
• slovné hodnotenie svojho dieťaťa, ak takýto návrh podporí vyučovacích
väčšina zákonných zástupcov
• úplné a presné informácie o výchovno-vzdelávacích výsledkoch žiaka, jeho
dochádzke do školy
• účasť na vzdelávacom procese po dohode s riaditeľom školy
• oboznámenie s vnútorným poriadkom školy, upravujúcim práva
a povinnosti žiaka
• vyriešenie podnetov, sťažností
• vydanie potvrdenia o návšteve školy, odpisu vysvedčenia, stravných
lístkov a pod.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

*

Môžete použiť tieto HTML značky a atribúty: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>