Povinnosti rodičov

Rodič je povinný …

• Prihlásiť školopovinné dieťa na zápis do
školy a dbať o to, aby dochádzalo do školy
pravidelne a včas. Za neplnenie tejto
povinnosti môže rodič alebo zákonný
zástupca dostať pokutu až 3 000 Sk.
• Oznámiť spôsob plnenia povinnej školskej dochádzky na škole mimo SR do 15
dní.
•Ospravedlniť neprítomnosti žiaka na vyučovaní bez zbytočného odkladu,
v odôvodnených prípadoch predložiť lekárske potvrdenie o chorobe. Za
priestupok sa považuje, ak zákonný zástupca ohrozuje výchovu a vzdelávanie
maloletého, najmä ak dieťa neospravedlnene vynechá viac ako 60 vyučovacích
hodín.
• Ak rodič prihlási žiaka na dochádzku do školského klubu, dbá, aby dochádzal
pravidelne a včas uhrádzal príspevok na čiastočnú úhradu nákladov.
•Rodič by mal utvoriť učiteľom podmienky na individuálne vyučovanie žiaka,
ktorý je oslobodený od povinnosti dochádzať do školy.
• Rodič by mal zabezpečiť dieťaťu druh a množstvo školských pomôcok
nevyhnutných pre riadny priebeh vzdelávacieho procesu.
• Rodič by sa mal zúčastňovať na schôdzach rodičovských združení
• Rodič by mal predkladať návrhy na zlepšenie podmienok výchovno-vzdelávacieho procesu

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

*

Môžete použiť tieto HTML značky a atribúty: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>