Dejepisná exkurzia

Naša dejepisná exkurzia do Vojenského múzea vo Svidníku sa zrealizovala 22.6.2018. Vďaka pútavému výkladu sme si prehĺbili vedomosti o vojenských dejinách Slovenska bezprostredne pred a počas 1.svetovej vojny vo Východných Karpatoch, o medzivojnovom období a období 2.svetovej vojny s akcentom na priebeh Karpatsko-duklianskej operácie, o partizánskom hnutí a oslobodzovaní územia Slovenska v rokoch 1944 – 1945. Prehliadka múzea bola rozdelená na tri tematické celky.

 

V prvej expozícii sme sa oboznámili s obdobím bezprostredne pred vypuknutím a počas 1. svetovej vojny. V tejto časti expozície sme získali informácie predovšetkým o bojoch vo Východných Karpatoch na prelome rokov 1914 – 1915, s hlavným dôrazom položeným na objasnenie dôvodov, priebehu a výsledkov ofenzívy ruskej 8. armády gen. Alexeja Alexejeviča Brusilova vo Východných Karpatoch, ako aj na priame dôsledky 1. svetovej vojny na región severovýchodného Slovenska. Táto časť expozície je doplnená viacerými trojrozmernými zbierkovými predmetmi, z ktorých najväčšiu pozornosť pútajú hlavne dobové rovnošaty čs. legionárov v Rusku, Francúzsku a Taliansku, ako aj rovnošaty vojakov a dôstojníkov rakúsko-uhorskej cisárskej a kráľovskej armády spolu s rôznymi doplnkami.

 

V druhej časti expozície sme obdivovali trojrozmerné zbierkové predmety a rôzne dobové písomnosti, ktoré spolu so vzácnymi dobovými fotografiami, grafickými ilustráciami a chronologickými prehľadmi obsiahnutými na jednotlivých informačných paneloch dokumentujú historické udalosti počínajúce obsadzovaním územia Slovenska po vzniku ČSR v rokoch 1918 – 1919 a končiace udalosťami, ktoré bezprostredne súviseli s jej rozpadom v marci 1939. Pozornosť je tu venovaná aj výstavbe čs. brannej moci v rokoch 1919 – 1939.

 

Tretí a najrozsiahlejší tematický celok expozície je obsahovo zameraný na vojenské dejiny Slovenska v 2. svetovej vojne V kontexte vojensko-historických súvislostí približuje históriu Slovenska v rokoch 1939 – 1945. Tomuto obsahovému zameraniu zodpovedalo aj množstvo zaujímavých a jedinečných exponátov vystavených v expozícii, z ktorých pozornosť najviac pútali popri štandardných ručných chladných a palných zbraniach používaných v 2. svetovej vojne aj dobové rovnošaty nemeckých, sovietskych a čs. vojakov. Zároveň sme mali možnosť vzhliadnuť dokumentárny film o Karpatsko-duklianskej operácii a bojovej ceste 1. čs. armádneho zboru v ZSSR.

 

Nevynechali sme ani Vyhliadkovú vežu na Dukle, ktorá sa nachádza v priestore Duklianskeho priesmyku na slovensko-poľských hraniciach. Výhľad sme mali parádny, a tak sme videli obrovský priestor slovenského a poľského územia – dejiska bojov počas Karpatsko-duklianskej operácie. Sprievodca nás informoval, že veža bola sprístupnená verejnosti v roku 1974 pri príležitosti 30. výročia bojov o Duklu. Súčasná vyhliadková veža bola postavená v blízkosti niekdajšej drevenej vyhliadkovej veže. Je vysoká 49 m. Našu exkurziu sme ukončili pri Pamätníku čs. armádneho zboru, ktorý bol postavený v roku 1949 a je vysoký 28 m. Pri príležitosti 70.výročia Karpatsko-duklianskej operácie bola v areáli umiestnená umelecká kópia pôvodnej sochy čs. vojaka. Od roku 1961 je pamätník vyhlásený za národnú kultúrnu pamiatku.

 

Ďakujeme našim učiteľom dejepisu Mgr. Jánovi Gibasovi a PaedDr. Marcele Taňkošovej, že naše päťročné spoločné cestovanie históriou sme mohli ukončiť práve na takomto pietnom mieste, ktoré je nesporným dôkazom sily nášho národa. Ďakujeme za všetko.

 

Vaši DEVIATACI

 

Fotogaléria

Ďalšie články
Rada školy 2020
Vážení rodičia, rada školy  je iniciatívnym a poradným samosprávnym orgánom, ktorý vyjadruje a presadzuje verejné záujmy a záujmy žiakov, rodičov, pedagogických zamestnancov a ostatných zamestnancov školy v oblasti výchovy a vzdelávania.
Fotogaléria