Etika práce školského psychológa

Školský psychológ:

– dodržiava všeobecne platné ľudské práva a práva dieťaťa,

– chráni práva a dôstojnosť jedincov, ktorým poskytuje psychologické služby, teda žiakov,

učiteľov, rodičov, atď.,

– uplatňuje len také prístupy vo svojej práci, ktoré odrážajú humanistický záujem a dôstojnosť

a osobnú integritu jedincov,

– vyhýba sa všetkým aktivitám, ktoré porušujú alebo znižujú občianske a zákonné práva klientov,

– zabezpečuje psychologické služby na školách a školských zariadeniach všetkým klientom,

ktorí to požadujú alebo ktorí tieto služby potrebujú bez ohľadu na ich rasu, národnosť, náboženskú príslušnosť,

vek či handicap,

– zoznámi sa s filozofiou, cieľmi, organizáciou a metodológiou školy, na ktorej pracuje.

Poznanie systému školy a jeho požiadaviek je základom, ktorý psychológovi umožňuje spolupodieľať

sa na dosiahnutí spoločných cieľov,

– rešpektuje klientovo právo voľby dobrovoľného vstupu do vzťahu či účasti na psychologických službách,

– pracuje so žiakmi, učiteľmi a rodičmi žiakov nestranne bez ohľadu na ich fyzické, mentálne,

emocionálne vlastnosti,

– informuje klienta o dôležitých aspektoch ich vzájomného vzťahu a o ďalšom využití informácií.

Informuje ho o výsledkoch vyšetrenia a psychologických intervencií, zmenách programov,

dôležitých plánovaných službách a iných relevantných informáciách.

– všetky údaje o osobných aspektoch jedinca považuje za prísne dôverné,

– informuje vedenie školy, učiteľov, rodičov o svojich zisteniach, je zodpovedný za poskytovanie

takých informácií, ktoré zabezpečujú zrozumiteľnosť pre všetkých, dôraz kladie skôr na interpretáciu

a odporúčania než na predkladanie výsledkov vyšetrenia,

– zodpovedný je za zachovanie dôvernosti informácií o klientoch alebo výsledkoch.

Ďalšie články
Dejiny alebo história
005
„Dejiny alebo história sú v širšom zmysle súhrn všetkých udalostí, dejov a súvislostí v čase a priestore.
Olympiáda v ANJ
ANJ
Šikovní angličtinári nám veru pripravili pekné mikulášske prekvapenie.
Fotogaléria