Poradenské služby výchovného poradcu
  1. Poskytuje metodickú a informačnú pomoc žiakom a ich zákonným zástupcom pri riešení osobných, osobnostných, výchovných a vzdelávacích problémov v rámci kompetencie výchovného poradcu.

 

  1. Zabezpečuje vyšetrenie u kontaktného psychológa a špeciálneho pedagóga.

 

  1. Poskytuje pravidelný servis informácií a konzultácií v oblasti výberu povolania so žiakmi a ich zákonnými zástupcami.

 

  1. Rodičov informuje o prijímacom konaní.

 

  1. Spolupracuje so školským výpočtovým strediskom, strednými školami, centrom pedagogicko-psychologického  poradenstva,školským psychológom, úradom práce, vedením školy.

 

  1. Organizuje exkurzie na vybrané stredné školy

 

  1. Pripravuje a realizuje vstupné doklady a prihlášky žiakov na stredné školy
Ďalšie články
ENGLISH STAR
star
Švermováci boli zvedaví, ako sa zdokonalili v angličtine, a preto aj tento rok využili možnosť zapojiť sa do medzinárodnej súťaže ENGLISHSTAR v anglickom jazyku pre žiakov základných škôl,
Fotogaléria