Poradenské služby výchovného poradcu
  1. Poskytuje metodickú a informačnú pomoc žiakom a ich zákonným zástupcom pri riešení osobných, osobnostných, výchovných a vzdelávacích problémov v rámci kompetencie výchovného poradcu.

 

  1. Zabezpečuje vyšetrenie u kontaktného psychológa a špeciálneho pedagóga.

 

  1. Poskytuje pravidelný servis informácií a konzultácií v oblasti výberu povolania so žiakmi a ich zákonnými zástupcami.

 

  1. Rodičov informuje o prijímacom konaní.

 

  1. Spolupracuje so školským výpočtovým strediskom, strednými školami, centrom pedagogicko-psychologického  poradenstva,školským psychológom, úradom práce, vedením školy.

 

  1. Organizuje exkurzie na vybrané stredné školy

 

  1. Pripravuje a realizuje vstupné doklady a prihlášky žiakov na stredné školy
Ďalšie články
Náš Deň Zeme
denzeme
I keď je Deň Zeme oficiálne stanovený na 22.apríla, my-Švermováci sme si tento deň pripomenuli už 17.apríla.
Zber batérií
baterie
V našom každodennom živote sa často dostávame do kontaktu s ťažko rozložiteľným odpadom, ktorým sú aj batérie.
Fotogaléria