Poruchy učenia

Milí rodičia!

V súčasnosti sa čoraz viac stretávame s pojmami vývinové poruchy učenia a ADHD/ADD a vy sa možno čoraz viac zamýšľate nad tým, či touto poruchou netrpí aj vaše dieťa, pretože… nechce sa mu chodiť do školy, je často unavené, podráždené, nerozumie učivu a nedokáže sa naučiť danú látku aj napriek tomu, že učeniu venuje dostatok času. Vaše dieťa je však možno len lenivé a unavené, pretože chodí spať v neskorých nočných hodinách… Ale čo ak predsa potrebuje našu pomoc?

Poruchy učenia a čo by sme o nich mali vedieť

Vývinové poruchy učenia sa objavujú u 2 – 5 % detí. V skutočnosti je žiakov s podobnými ťažkosťami v učení oveľa viac. Poruchy učenia sú označením rôznorodej skupiny porúch, ktoré sa prejavujú ťažkosťami pri osvojovaní a používaní školských zručností, ako je čítanie, písanie, matematické usudzovanie a počítanie. Ak sa poruchám učenia nevenuje dostatočná pozornosť, môže to mať následky, ktoré sa v budúcnosti budú riešiť oveľa ťažšie. Dieťa aj napriek vynaloženému úsiliu nedosahuje očakávané študijné výsledky, môže byť zo strany učiteľov a rodičov považované za lenivé alebo dokonca hlúpe a je vystavené posmechu spolužiakov. Nekvalifikovaný prístup môže viesť k zbytočnému vystavovaniu dieťaťa stresu a negatívnym reakciám okolia.

Najčastejšie poruchy učenia sú dyslexia, dysgrafia, dyzortografia a dyskalkúlia.

Najznámejšou poruchou učenia jobr15e dyslexia, porucha schopnosti správne čítať. Deti (ale aj dospelí) majú problém so správnym dekódovaním písaného textu – prečítajú slovo inak, preskočia slovo, čítajú veľmi pomaly, nie sú schopní pochopiť význam prečítaného. Pri výuke čítania si dyslektické deti nevedia zapamätať tvar písmena, spojiť jednotlivé písmená do slabík, spájať slabiky do slov.

Ako zistím, či je moje dieťa dyslektikom?

Čítanie dyslektického dieťaťa je obvykle pomalé, namáhavé a stresujúce, takže jeho pozornosť sa rýchlo vyčerpá. Pri čítaní sa často sa objavujú zámeny zrkadlových písmen (typická zámena b-d), zámeny poradia písmen v slabikách a v slovách, častý je výskyt dvojakého čítanie – dieťa si prečíta text najprv pre seba a až potom nahlas.

Dysgrafia je výrazné narušenie zručností písania, ktoré nie je spôsobené nízkou úrovňou mentálnych schopností, problémami zraku, alebo nevhodným spôsobom výučby. Objavujú sa chyby v interpunkcii, vynechávanie písmen, rukopis býva značne neúhľadný, písmo pomalé. Dysgrafikom nie je dieťa, ktorého jediným problémom je krasopisná stránka písma. Dysgrafik je ten, kto výrazne zaostáva v spôsobilosti zvládnutia techniky písania.

Ako zistím, či je moje dieťa dysgrafikom?obr16

Dieťa si ťažko pamätá tvary písmen, ťažko ich napodobňuje, jeho písmo je príliš veľké, malé, ťažko čitateľné, má ťažkosti pri napodobňovaní tvarov písmen a pomalé vybavovanie tvarov, ktoré pretrvávajú aj vo vyšších ročníkoch, často škrtá, prepisuje písmená a jeho písomný prejav je neupravený. Dieťa nedodržiava riadky, zamieňa niektoré písmena a má neprimerane pomalé tempo písomného výkonu a jeho písanie vyžaduje neúmerne veľa energie, vytrvalosti a času.

Dysortografik má často poruchy sluchového vnímania alebo rozlišovania – sluchová analýza a syntéza.

Ako zistím, či je moje dieťa dysortogtrafikom?

obr17Dieťa nepočuje správne to, čo sa mu diktuje, hoci sluch má úplne v poriadku, nevie rozložiť a znova zložiť slovo na hlásky. Môže zamienať tvarovo podobné písmená ( b-d). Má problém prakticky uplatniť naučené pravidlá a poučky. Ak je dieťa hypoaktívne, zdĺhavo hľadá v pamäti správne gramatické tvary a podobne ako dysgrafické dieťa nestíha písať diktované vety. U hyperaktívnych detí sú typické nedopísanie slov, skomoleniny koncoviek, vynechané diakritické znamienka. Hlavne deti s kombináciou dyslexia – dysortografia mávajú závažnejšie problémy pri výuke cudzích jazykov – majú problémy s výslovnosťou, ťažkosti spôsobuje rozdiel v písaní a výslovnosti, nedokážu správne napísať ťažšie slová, problém je pri rozprávaní uplatňovať naučené gramatické pravidlá, tiež správne rozoznať počuté.

Dyskalkúlia je poruchou osvojovania matematických schopností. Pri dyskalkúlii ide v podstate o poruchu abstraktného myslenia, o sťažené chápanie symbolickej povahy grafických znakov (čísel), v čom spočíva jej podobnosť s dyslexiou. Často u detí zisťujeme aj poruchu poznávania prstov (prstová agnózia), ťažkosti v pravo – ľavej orientácii a ťažkosti pri písaní písmen a slov.

Ako zistím, či je moje dieťa dyskalkulikom?obr18

Dieťa nie je schopné rozpoznať symboly čísloviek, číslovky píše zrkadlovo (problém priestorovej orientácie a určovania smeru), neobvykle dlho zotrváva pri počítaní na prstoch, v prípade grafomotorickej poruchy nezvláda rysovanie a je neschopné dodržať správne poradie čísiel pri výpočte (priestorové a/alebo vizuo-priestorové ťažkosti).

 

Milí rodičia, majme obr7na pamäti, že deti s poruchami učenia  musia duševne veľmi ťažko a tvrdo pracovať, preto nešetrime slovami chvály, povzbudenia a uznania nielen za ich výsledky, ktoré sa často dostavujú až neskôr, ale oceňujme aj ich snahu!

Ďalšie články
ENGLISH STAR
star
Švermováci boli zvedaví, ako sa zdokonalili v angličtine, a preto aj tento rok využili možnosť zapojiť sa do medzinárodnej súťaže ENGLISHSTAR v anglickom jazyku pre žiakov základných škôl,
Fotogaléria