Zápis do 1. ročníka

Ako zapísať dieťa do 1. ročníka?            

obr6Presné miesto a čas zápisu určí zriaďovateľ školy – obec (pri štátnych školách), združenie alebo iná inštitúcia (pri súkromných a cirkevných školách) – formou všeobecne záväzného nariadenia alebo ohlásenia o zápise. Do prvého ročníka môže nastúpiť dieťa, ktoré v čase nástupu na povinnú šk. dochádzku k 31.08.2018 dovŕši 6 rokov a dosiahlo školskú spôsobilosť. Zápisu sa zúčastňuje dieťa so zákonným zástupcom. Pri zápise sa kladie dôraz na primeranú telesnú, psychickú a sociálnu vyspelosť dieťaťa a tiež jeho motorické schopnosti. To pri zápise môže okrem pedagógov posudzovať aj prizvaný psychológ. O tom, čo treba so sebou priniesť na zápis, informuje buď škola alebo je táto informácia súčasťou všeobecne záväzného nariadenia.

 

 

 

 

Zvyčajne to je:

  1. občiansky preukaz zákonného zástupcu
  2. rodný list dieťaťa
  3. v prípade zdravotne postihnutého dieťaťa aj doklad o jeho zdravotnom postihnutí
  4. ak malo dieťa odklad, je potrebné priniesť rozhodnutie o odklade z minulého roka
  5. vyplnená prihláška.
Ďalšie články
Náš Deň Zeme
denzeme
I keď je Deň Zeme oficiálne stanovený na 22.apríla, my-Švermováci sme si tento deň pripomenuli už 17.apríla.
Zber batérií
baterie
V našom každodennom živote sa často dostávame do kontaktu s ťažko rozložiteľným odpadom, ktorým sú aj batérie.
Fotogaléria