História školy
História školy

Kronika 1918/1943 – 1. časť

Kronika 1918/1943 – 2. časť

Kronika 1943/1953

Kronika 1955/1968 – 1. časť

Kronika 1955/1968 – 2. časť

Základná škola Jána Švermu je najstaršou školou v Humennom. Od 29. novembra 1935 prešla poriadny kus náročnej cesty. Začínala ako ľudová a meštianska škola. V čase druhej svetovej vojny slúžila ako nemocnica a po jej skončení sa postupne vytvárali podmienky pre jej ďalší rozvoj. Vyučovanie sa opäť začalo až 10. októbra 1945, keďže budova bola po vojne pomerne zničená a poškodená. Povojnové roky sprevádzali veľké problémy so zabezpečovaním vyučovacieho procesu.V nasledujúcich rokoch sa často obmieňal obsah aj forma vyučovania, stúpala náročnosť požiadaviek na školu, čo sa pozitívne odrážalo na výsledkoch práce učiteľov i úspešnosti žiakov.Škola taktiež zápasila s priestorovými problémami. Pred začiatkom školského roku 1966/67 došlo k rozdeleniu školy. Vznikla ďalšia Základná deväťročná škola na Kukorelliho ulici. Priestorové problémy sa začali riešiť prístavbou dvanástich tried, ktoré boli vybudované v rekordnom čase, a to od 5. januára 1968 do 1. septembra 1968.Významné miesto v histórii školy zaberá školský rok 1969/70. V tomto období sa klasická škola zmenila na školu s rozšíreným vyučovaním cudzích jazykov a vytvorili sa podmienky pre nadaných a talentovaných žiakov. Škola formuje nadanie nielen intelektové, ale aj literárne, recitačné, hudobné, pohybové, rozvíja talenty v oblasti matematiky, fyziky, chémie, získava prvé ocenenia žiakov na úrovni okresu, kraja i republiky.Škola však aj naďalej zápasila s priestorovými problémami, a tak bolo zavedené dvojzmenné vyučovanie a na prácu sa využívali aj drevené baraky. Problémy sa zmiernili až v školskom roku 1981/82, pretože do užívania bolar odovzdaná druhá prístavba s deviatimi učebňami.Dôležitým míľnikom sa stal dátum 27. 5. 1988, keď Ministerstvo školstva udelilo škole čestný názov Základná škola Jána Švermu.V súčasnosti sa vyučuje v troch budovách, v jednozmennej prevádzke. Školu navštevuje 594 žiakov, na prvom stupni 258, na druhom stupni 336 žiakov. Vyučovací proces prebieha v 24 triedach. Kolektív zamestnancov pozostáva z 46 pedagogických zamestnancov a 16 nepedagogických zamestnancov. Riaditeľom školy je Mgr. Jozef Šalata, zástupkyňou riaditeľa školy pre prvý stupeň je Mgr. Iveta Belejová a pre druhý stupeň Mgr. Helena Melníková.V školskom roku 2011/2012 prešla škola kompletnou rekonštrukciou interiérových a exteriérových priestorov, čím získala nielen moderný a atraktívny vzhľad, ale zároveň sa aj skvalitnili podmienky výchovnovzdelávacieho procesu.

Ďalšie články
OK v šk. atletike dievčat
Vo štvrtok 23.5.2024 sa na Atletickom štadióne v Humennom konalo Okresné kolo v školskej atletike dievčat.
Fotogaléria