Preventívne opatrenia …

Preventívne opatrenia k správaniu sa žiakov na škole.

Vážení rodičia!

Dovoľte mi reagovať na atmosféru, ktorá je aktuálna na pôde našej školy, aby nedochádzalo k nedorozumeniam či už z vašej strany, alebo zo strany žiakov. Cieľom výchovno-vzdelávacieho procesu nie je absolútne eliminovať konflikty medzi žiakmi, pretože aj tie sú súčasťou a faktom života. Avšak za každých okolností sa naša škola snaží predchádzať takýmto javom, medzi ktorými vyniká najmä šikanovanie.

Vymedzme si preto pojem šikanovanie – v prvom rade ide o úmyselné, opakované správanie sa žiaka s cieľom ohroziť, zastrašiť, ublížiť druhému fyzicky alebo psychicky hlavne  s nepomerom síl /prevaha silnejšieho nad slabším jedincom/. Jeho podstatou sú najmä fyzické útoky, urážky, nadávky, posmech, vyhrážky, vydieranie, ignorácia, zneužitie osobných údajov, fotiek, samozrejme, kyberšikana…

Šikana teda nie je vždy krivý pohľad, domnienka jedného žiaka voči inému, grimasa na tvári, neúmyselné podkopnutie, resp. zakopávanie o tašky v priestore medzi lavicami. Nehľadajme za tým úmysel ublížiť druhému. Šikana je predovšetkým dlhodobejší proces útokov, ktorý ihneď riešime v prípade akéhokoľvek náznaku či podozrenia, že sa deje.

Naša škola má školského psychológa, ktorý aktívne mapuje klímu tried prostredníctvom primárnej /zdravá klíma v triede/, selektívnej /vyhľadávanie potencionálnych problémov a predchádzanie im/, utiliárnej prevencie /cielená na prípad jednotlivých tried/. Školská psychologička má presne stanovený plán dlhodobých preventívnych aktivít, s ním pracuje, aktuálne ho prispôsobuje podľa potrieb žiakov, skupín či jednotlivcov. Každý problém sa rieši hneď v zárodku na úrovni – trieda, žiak, triedny učiteľ, rodič, školský psychológ, špeciálny pedagóg, vedenie školy, poprípade príslušný orgán / polícia, sociálna kuratela, rôzne poradne na území mesta/.

Nikdy mi nie je  ľahostajná konfliktná situácia, ak taká nastane. Snažíme sa pozorne si vypočuť každého žiaka a jeho verziu udalostí. Nepracujeme len s jedným názorom a pohľadom žiaka, snažíme sa získať aj iné postoje žiakov, ktorých sa to týka. Máme záujem vyskladať si ucelený obraz udalostí tak, ako sa stali. Žiaci  často prezentujú vlastné pravdy, polopravdy, názory, namýšľajú si aj to, čo sa nestalo. Potom sa stáva, že zvyšok triedy vyjadruje nesúhlas voči nim, čím sa sami stávajú do roly mimo kolektívu a následne strácajú kamarátov. Tomu chceme predísť zistením objektívnych faktov o udalosti. Našou úlohou nie je silou-mocou trestať či odsúdiť takéhoto žiaka, ale naopak, pracovať s ním a predovšetkým pomôcť mu.

Vážení rodičia, aj z vašej strany, nie je nutné vždy a za každých okolností riešiť všetko z pohľadu vášho dieťaťa bez vopred si overených faktov, ktoré vám nie sú známe. Tým neučíte vaše dieťa prijať zodpovednosť za svoje skutky, názory, konflikty, do ktorých vstupuje a z dlhodobého hľadiska mu len ubližujete. Bol by som rád, aby ste tieto moje slová smerom k vám vnímali ako pomocnú ruku školy, ktorú vám podávame a s ňou aj prvotnú pomoc.

Mgr. Jozef Šalata – riaditeľ

Ďalšie články
OK v šk. atletike dievčat
Vo štvrtok 23.5.2024 sa na Atletickom štadióne v Humennom konalo Okresné kolo v školskej atletike dievčat.
Fotogaléria