Zápis do 1. ročníka

Vážení rodičia,

ak máte doma predškoláka, teraz je ten správny čas zapísať ho do 1. ročníka. Zápis do 1. ročníka na školský rok 2023/2024 sa bude konať prezenčnou formou 3. – 4. apríla 2023 (pondelok, utorok) v čase od 8:00 – 16:30 hod. Zápis potrvá 30. apríla 2023.

Elektronický formulár – Zápis do 1. ročníka – klik

 – Povinnosti rodičov – klik

Miesto plnenia povinnej školskej dochádzky – klik

Čo je potrebné k zápisu? – klik

Podpisy zákonných zástupcov – klik

Aký je postup pri odklade školskej dochádzky? – klik

Ako postupovať ak chcem predčasne zaškoliť dieťa? – klik

Rozhodnutie riaditeľa základnej školy – klik

– Príloha č.1

– Príloha č. 2

Naša škola ponúka pestrú škálu aktivít, ktoré Vám určite pomôžu správne sa rozhodnúť…

.

– rešpektujeme osobnosť dieťaťa,  jeho potreby a individualitu, podporujeme a rozvíjame sebarozvoj, sebapoznanie,

– v školskom prostredí vytvárame príjemnú priateľskú klímu, poskytujeme bezpečné a dôveryhodné prostredie,

– dôraz kladieme na zážitkové, kvalitné a moderné vzdelávanie,

– podporujeme kooperatívne a skupinové vyučovanie, kde rozvíjame komunikáciu,  spoluprácu a  prácu v tímoch,

– rozvíjame u žiakov čitateľskú, prírodovednú a finančnú gramotnosť s dôrazom na  zážitkovosť, názornosť, tvorivosť a samostatnosť,

– súčasťou vyučovania je používanie najmodernejšej digitálnej technológie a digitálnych učebných materiálov  /všetky triedy sú vybavené interaktívnou tabuľou/,

– od 1. ročníka vyučujeme anglický jazyk hravým a aktivizujúcim spôsobom,

– do vyučovania zavádzame prvky regionálnej  výchovy, budujeme vzťah k hodnotám nášho regiónu a kultúrnemu dedičstvu našich predkov,

– budujeme povedomie o rozvoji ekologickej a environmentálnej výchovy, separovaní odpadu,

– zapájame sa do matematických, informatických, recitačných, literárnych, výtvarných, telovýchovných súťaží a olympiád,

– každoročne v 2. ročníku uskutočňujeme kurz korčuľovania pod dohľadom skúsených trénerov v rozsahu 10 hodín na novej  ekologickej umelej ľadovej ploche GLICE v areáli školského ihriska  v 3. ročníku plavecký výcvik v rozsahu 10 hodín, každý druhý rok uskutočňujeme týždenný lyžiarsky výcvik s dennou dochádzkou pre žiakov 3. a 4. ročníka,

– v školskom areáli využívame viacúčelové športovisko s odpruženým povrchom, cvičebné prvky, workoutovú zostavu, moderné lanové ihrisko /lezecké pyramídy, šplhacia zostava/  a detské agátové ihrisko na voľnočasové aktivity,

– u žiakov podporujeme a rozvíjame   talent v kultúrnej a  v športovej oblasti v záujmových útvaroch, spolupracujeme so Súkromnou základnou umeleckou školu MÚZA,

– podporujeme tvorivosť žiakov, ich vzťah k remeslám a tradíciám výrobou keramiky z pálenej hliny na hrnčiarskom kruhu,

– v popoludňajšom čase v Školskom klube detí ponúkame pestré celoklubové aktivity, tvorivé dielne,   besedy, športové podujatia, tanečné a spevácke súťaže,

– školská knižnica ponúka širokú škálu knižných titulov pre žiakov, organizuje záujmové podujatia a spolupracuje s Vihorlatskou knižnicou v Humennom,

– na chodbách školy sú  vytvorené moderné relaxačné zóny s hracími kútikmi a oddychovo – čitateľské zóny s taburetmi a moderným sedením,

– jednotlivé chodby a schody školy sú doplnené  o náučné edukačné polepy funkčne prispôsobené po ročníkoch,

– k dispozícii je novovytvorená moderná učebňa s tapetou a so špeciálne tvarovanými stolmi a stoličkami,   s oddychovo – relaxačnou a čitateľskou zónou  z projektu Modernejšia škola,

– moderná, rekonštruovaná školská jedáleň zabezpečuje pestrú a kvalitnú stravu v súlade so zásadami správnej výživy,

– každoročne v čase  prázdnin pripravujeme zážitkové, tvorivé aktivity,

– so zákonnými zástupcami komunikujeme prostredníctvom EduPage, v čase dištančného vzdelávania vyučujeme online,

– ponúkame poradensko – konzultačnú činnosť školského psychológa, školského logopéda a špeciálneho pedagóga, vo výchovno-vzdelávacom procese sú nápomocní pedagogickí asistenti,

– získavame zdroje zapájaním sa do grantov a výziev na podporu, modernizáciu a rozvoj našej školy

.

Povinnosti rodičov

Podľa §  20 ods. zákona č. 245/ 2008  Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení  niektorých zákonov sú zákonní zástupcovia s trvalým pobytom na území SR povinní v období od 1.apríla – 30 .apríla 2023 prihlásiť na zápis deti, ktoré do 31. 8. 2023 dovŕšia šiesty rok veku, ako i deti, ktorým bol odložený začiatok školskej dochádzky podľa § 19 ods. zákona č. 245 /2008 Zb. o jeden rok. Zákonní zástupcovia môžu prihlásiť aj deti, ktoré dovŕšia šiesty rok veku v čase od 1. septembra do konca kalendárneho roka 2023, ak chcú požiadať o predčasné zaškolenie dieťaťa. Podľa § 60 ods. 3 zákona č. 245/2008 Zb. sa do prvého ročníka základnej školy prijíma dieťa, ktoré dovŕšilo šiesty rok veku a dosiahlo školskú spôsobilosť.

.

Pokračovanie v predprimárnom vzdelávaní

 

Zákon č. 245/2008 Z.z. v znení účinnom od 1. 1. 2021 sa zrušil inštitút odkladu začiatku plnenia povinnej školskej dochádzky ako aj inštitút dodatočného odloženia plnenia povinnej školskej dochádzky.

Ak je pravdepodobné, že dieťa, ktoré dosiahne šesť rokov veku do 31. 08. 2023 (vrátane), nedosiahne školskú spôsobilosť, riaditeľ základnej školy odporučí zákonnému zástupcovi, aby požiadal riaditeľa príslušnej materskej školy buď o prijatie dieťaťa do materskej školy, ak dieťa nenavštevovalo materskú školu, resp. o pokračovanie vzdelávania v materskej škole na základe písomného súhlasu príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie, písomného súhlasu všeobecného lekára pre deti a dorast a s informovaným súhlasom zákonného zástupcu alebo zástupcu zariadenia. Ak riaditeľ príslušnej materskej školy rozhodne o pokračovaní vzdelávania v materskej škole, zákonný zástupca oznámi túto skutočnosť základnej škole, do ktorej zapísal svoje dieťa.

 

Ak zákonný zástupca požiada o to, aby bolo na plnenie školskej dochádzky výnimočne prijaté dieťa, ktoré nedovŕšilo šiesty rok veku a absolvovalo povinné predprimárne vzdelávanie, musí okrem žiadosti predložiť: súhlasné vyjadrenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie a súhlasné vyjadrenie všeobecného lekára pre deti a dorast. Zákonný zástupca ich doručí dodatočne, do štyroch týždňov od konania zápisu.

O prijatí dieťaťa na základné vzdelávanie rozhodne riaditeľ školy do 15. júna, ktorý predchádza školskému roku, v ktorom sa má základné vzdelávanie začať.

Od povinnej školskej dochádzky nemožno nikoho oslobodiť.

.
Školská spôsobilosť – aplikácia WELCOME.IDEA
.

Doklady potrebné k zápisu:

– občiansky preukaz iný doklad o trvalom, resp. prechodnom pobyte

– rodný list dieťaťa

Ďalšie články
OK v šk. atletike dievčat
Vo štvrtok 23.5.2024 sa na Atletickom štadióne v Humennom konalo Okresné kolo v školskej atletike dievčat.
Fotogaléria