Dokumenty školy

– Školský poriadok – 2023/24

– Dodatok č. 1 k Školskému poriadku pre žiakov, pre školský rok 2023/2024

– Školský poriadok ŠKD – 2023/24

– Testovanie T9 2024 – informácie

Vnútorný  poriadok  PZ – 2023/24

Prevencia šikanovania

– Usmernenie k prijímaciemu konaniu na stredné školy rok 2023/2024

– Dôležité kontakty – telefonické linky pomoci

– Správa o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti Základnej školy Jána ŠVERMU za školský rok 2022/2023

– Kolektívna zmluva 2024

– Vnútorný platový predpis 2022

– Školský vzdelávací program 2023/2024

– Štatút Rady RZ pri ZŠ Jána Švermu

Čestné vyhlásenie o neuplatnení nároku na sumu daňového zvýhodnenia na vyživované dieťa, ktoré dovŕšilo šesť rokov veku a nedovŕšilo 15 rokov veku, žijúce s daňovníkom v domácnosti

Rozhodnutie vo veci určenia výšky mesačného príspevku na jedlo podľa vekových kategórií stravníkov

Rozhodnutie o určení výšky príspevkov od zákonných zástupcov detí na čiastočnú úhradu nákladov v školskom klube detí

Vyučovacie hodiny a prestávky

– Pomoc obetiam trestných činov – infoleták, leták (skladačka)

– Pracovný poriadok pedagogických zamestnancov

Etický kódex učiteľa

Vnútorná smernica zamestnávateľa – priznávanie kreditov zamestnancom

Smernica č. 02/2018 o stravovaní v Školskej jedálni pri ZŠ Jána Švermu Humenné

Zriaďovacia listina + dodatky

Štatút ZŠ Jána Švermu

Ďalšie články
OK v šk. atletike dievčat
Vo štvrtok 23.5.2024 sa na Atletickom štadióne v Humennom konalo Okresné kolo v školskej atletike dievčat.
Fotogaléria